Kandidati për Kryetar Bashkie, Halim Kosova, prezantoi sot projektin e tij të detajuar e të mbështetur në faturë financiare, për të siguruar ujë të pijshëm 24 orë në Tiranë. Më poshtë, gjeni prezantimin e plotë të z. Kosova.

Objektivi im për katër vitet e ardhshme do të jetë: 

“Furnizim me ujë 24 orë pa ndërprerje dhe me cilësi”.

Qyteti i Tiranës sot ka në dispozicion nga burimet ekzistuese një sasi uji me prurje 3700 litër/sek. Kjo është e mjaftueshme për furnizimin me ujë 24 orë pa ndërprerje për një popullsi prej 1 000 000 banorësh, sipas standardeve.(norma 250 litër/dite për banorë).

Gjatë vitit të parë të mandatit do të realizohet furnizimi me ujë 24 orë dhe heqja përfundimtare e depozitave në Bllokun që kufizohet nga rruga “Todi Shkurti”, rruga “Ali Visha” dhe rruga “Budi”.

Investimet për realizimin e këtij objektivi në të gjithë Tiranën do të orientohen në:

 1. Burimet e Ujit
 2. Linjat e transmetimit
 3. Depot e akumulimit
 4. Rrjeti shpërndarës
 5. Integrimi i rrjetit të komunave me rrjetin kryesor të ujësjellësit
 6. Rritja e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarit
 7. Shtimi i burimeve të reja

Realizimi i investimeve të planifikuara do të bëjë të mundur:

o   furnizimin e rrjetit me ujë pa ndërprerje

o   rritjen e presioneve mbi 4 bar (a.t.m) në të gjitha pikat e rrjetit që bën tëpanevojshme pompat në shkallët e pallateve dhe depozitat ne tarraca

 1. BURIMET E UJIT
 • Menaxhimi me efiçencë i burimeve dhe pus-shpimeve aktuale.
 • Rikonstruksionii burimeve të Selitës dhe Bovillës së vjetër
 • Sigurimi i mbrojtjes sanitare dhe parametrave të cilësisë së ujit në të gjitha burimet, puset dhe stacionet e pompimit.

Vlera investimeve 3 milion Euro

 1. LINJAT E TRANSMETIMIT
 • Rikonstruksion i 15 km linja ekzistuese transmetimi
 • Ndërtimi i 18 km linja të reja

Efekti i investimeve:

 • Reduktimii humbjeve në transmetim nga burimi ne depo
 • Shtimi i sasisësë prurjeve nga burimi në depo me 500 litra/sek

Vlera investimeve 18 milion Euro

 1. DEPOT E AKUMULIMIT
 • Ndertimi i 3 depove te reja
 • Vendosja e sistemit të kontrollit të bilancit të ujit
 • Përsosjae sistemit të klorinimit

Efekti i investimeve:

 • Shtimi kapaciteteveakumuluese  me 9000 m3

Vlera investimeve  6.1 milion Euro

 1. RRJETI SHPERNDARES
 • Reduktimii humbjeve në rrjetin e brendshëm.
 • Rikonstruksion i 180 km rrjet shpëndarës në zonën urbane
 • Nxjerrjanga puna e 200 km rrjeteve të vjetra të amortizuara
 • Ndërtimi i 50 km rrjete të reja në zonat rurale
 • Rritja e presioneve  në rrjet mbi 4 bar (atm).
 • Ndarjae rrjetit në disa zona furnizimi të pavarura, për një kontroll mëefiçent të furnizimit më ujë
 • Përsosjadhe menaxhimi i sistemit të matjes

Vlera investimeve 13 milion Euro

 1. INTEGRIMI I  RRJETEVE TË KOMUNAVE ME SISTEMIN  KRYESOR TE UJESJELLESIT
 • Integrimii  rrjeteve të komunave me sistemin  kryesor të Ujësjellësit, aty ku është e mundur, për të arritur:

o   furnizim të garantuar me ujë

o   me kosto sa më të ulët

o   pa rritur çmimin për 4 vitet e ardhshme.

 • Ndërtimi rrjeteve të reja shpërndarëse për komunat që nuk mund të integrohen me sistemin e ujësjellësit të Tiranës.
 1. RRITJA E CILËSISË SË SHËRBIMIT NDAJ QYTETARIT.
 • Vendosja e administratoreve për grup-pallatesh që do të marrin përgjegjësinë e furnizimit me ujë dhe shërbimet e tjera. (sasia, cilësia, presioni i rrjetit, konsumi, leximi i matësit, etj).
 • Ofrimi i shërbimeve për pagesat e faturës në të gjitha bankat e nivelit të dytë
 • Ofrimi i kontrollit online të gjendjes së faturës dhe të debisë për qytetarin
 • Krijimi i zyrave të ankesave për zona sa më të vogla shërbimi,
 • Zgjidhja e ankesave të qytetarëve në një kohë më të shkurtër
 • Rritja e kontrollit ndaj shpërdorimit të ujit të pijshëm
 1. SHTIMI I BURIMEVE TE REJA .

Vlera investimit 18 milion Euro

 • Ndërtimi i linjës së re të transmetimit me gjatësi 10 km dhe diametër 900 mm nga Liqeni i Bovillës deri tek Impianti i ujit Bovillë.
 • Vlera 10 milion euro
 • Shtimikapacitetit të përpunimit të ujit në Impiantin e Bovillës me 600 litra në sekondë.

Vlera  8 milion euro


Njoftim për shtyp i Partisë Demokratike, 11 Qershor 2015