Në mbështetje të 45, dhe 54, pika 1 të Statutit të PDSH-së, për të garantuar funksionimin e strukturave të parashikuara në Statutin e Partisë Demokratike, Komisionit të Apelimit, Integritetit dhe Etikës, si i vetmi organ statutor që ka tagrin e shqyrtimit të ankimeve ndaj akteve të organeve drejtuese të Partisë, dhe interpretimin final të dispozitave statutore

VENDOSI:

1. Emërimin e anëtarëve për vendet vakante në Komisionin e Apelimit, Intergritetit dhe Etikës si vijon:
– Artan Murrizi, Anëtar
– Marinela Ziu, Anëtar
– Edlira Devolli, Anëtar
– Rezart Kthupi, Anëtar
2. Përbërja e Komisionit të Apelimit, Integritetit dhe Etikës i është:
– Flutura Açka, Kryetar
– Artan Murrizi, Anëtar
– Marinela Ziu, Anëtar
– Edlira Devolli, Anëtar
– Rezart Kthupi, Anëtar
3. Ky Komsionin fillon punën menjëherë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.